2012 BTCC Round 3 – Thruxton

BTCC – Round 3 Thruxton